Ga naar de inhoud
Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden – Laat het los massage

Algemeen

1.  Laat het los massage houdt praktijk in Ontspanningsmassage, Zwangerschapsmassage en Integraal Holistische Massagetherapie aan vrouwen, en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86026496.

2. De praktijk is aangesloten bij beroepsvereniging CAT, inclusief bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid via BAT,  en onafhankelijke klachten en geschillencommissie GAT (erkend door de minister van VWS).  Hierdoor werk ik volgens de GAT beroepscode. Mijn CAT-collectief therapeutnummer is BO nr.: 78292022-04-26.

3. Laat het los massage behoudt zich zonder meer het recht voor om mensen de toegang tot de praktijk te ontzeggen indien hun gedrag of voorkomen hier aanleiding toe geeft, naar het oordeel van Laat het los massage.

Behandelovereenkomst

Voor het aangaan van een traject Integraal Holistische Massagetherapie is een behandelovereenkomst opgesteld.
Met het ondertekenen van de behandelovereenkomst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

1. Uitvoering en totstandkoming van de overeenkomst

1.1 Een overeenkomst komt tot stand door het maken van een afspraak schriftelijk en/of mondeling. De overeenkomst bestaat uit een sessie of meerdere sessies.

1.2 a. De sessieduur voor een integrale holistische massage bedraagt altijd 90 minuten. Dit betreft massage-tijd, met vooraf een intakegesprek en achteraf een nabespreking, en het omkleden.

1.2 b. De sessieduur voor een ontspannings- of zwangerschapsmassage bedraagt naar keuze 60,  75 of 90 minuten. Dit betreft massage-tijd met voorafgaand een korte inventarisatie van eventuele klachten en contra-indicaties, en het omkleden.

1.3. De massagetherapeut zal de sessies naar beste inzicht en vermogen en in overleg met de cliënt uitvoeren.

1.4. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de sessie, tijdig aan de massagetherapeut worden medegedeeld. Dit betreft zaken als al dan niet tijdig aanwezig kunnen zijn, contra-indicaties, complicaties en mogelijke veranderingen die zich voordoen tijdens het behandeltraject.

1.5. Bij te laat komen op de afspraak gaat deze tijd af van de massage minuten.   

1.6. De massagetherapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. Geheimhouding

2.1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op de sessie(s) en die tijdens de sessie wordt uitgewisseld.

3. Betaling

3.1. Het reguliere tarief voor een massagesessie bedraagt € 75,- per uur. Het totaalbedrag is afhankelijk van de duur van de sessie.

3.2.Betaling, voorafgaand aan de sessie, is mogelijk via een Betaalverzoek. 

3.3. Laat het los massage is niet BTW-plichtig i.v.m. deelname aan de KleineOndernemersRegeling (KOR). 

4. Annulering

4.1. Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.

4.2. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

·         Bij annulering tot 24 uur voor de afspraak is de cliënt geen kosten verschuldigd.

·         Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de cliënt 100% van de kosten verschuldigd.

5. Klachten

5.1. Laat het los massage is aangesloten bij de geschilleninstantie GAT (Geschillen Alternatief Therapeuten) en voldoet hiermee aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

5.2. Laat het los massage streeft een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau na. Mocht u desondanks een klacht hebben over een behandeling, neemt u dan z.s.m. contact met mij op, dan kunnen we uw klacht bespreken om zo samen tot een passende oplossing te komen.
Komen wij er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met het GAT via info@gatgeschillen.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure. 

5.3. Mochten er klachten zijn, dan is de cliënt gehouden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de massagetherapeut, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever/cliënt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

6. Aansprakelijkheid

6.1. De massagetherapeut streeft een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau na, waarbij er sprake is van een inspanningsverplichting.

6.2. De aansprakelijkheid van de massagetherapeut voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van sessie of tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de opdrachtgever/cliënt.

6.3. De aansprakelijkheid van de massagetherapeut is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de behandelaar/coach wordt uitbetaald.

6.4. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de massagetherapeut aansprakelijk wil stellen.

Algemene voorwaarden Cadeaubon

· Op de cadeaubon staat de uitgiftedatum vermeld. De cadeaubon is geldig tot 2 jaar na uitgifte.
· Deze cadeaubon kan worden ingewisseld bij Laat het Los massage op basis van beschikbaarheid en dient in één keer besteed te worden.
· Neem deze cadeaubon mee als betaalmiddel.
· Deze cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld of andere wettige betaalmiddelen.
· Bij onherkenbare beschadiging, verlies of diefstal kan geen vervanging of vergoeding worden gegeven. Elke verandering in waarde en/of kenmerken maakt de cadeaubon ongeldig.
· Mocht er sprake zijn van een definitieve beëindiging / sluiting van de massagepraktijk, dan kan er geen vervanging of vergoeding van de cadeaubon worden gegeven.
· Op deze cadeaubon zijn de algemene voorwaarden en het privacy statement van toepassing, zoals te vinden op laathetlos-massage.nl/algemene-voorwaarden.

Disclaimer:
· Als je als ontvanger van deze cadeaubon onder behandeling bent van een verloskundige, gynaecoloog, of andere specialist of therapeut, vraag hem/haar dan van tevoren of een massage is toegestaan.
· Indien hij/zij aangeeft dat een massage niet toegestaan / niet aan te raden is, dan kun je op dat moment geen afspraak bij mij plannen.
· Meld eventuele bijzonderheden en contra-indicaties altijd vooraf aan de massagetherapeut.
· Bij een zwangerschapsduur korter dan 12 weken is een massage niet mogelijk.